SỨ MỆNH

“Kiến tạo giải pháp công nghệ phát triển toàn diện, đem đến thành công, môi trường làm việc hạnh phúc cho các doanh nghiệp”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đổi mới và sáng tạo

  • Tinh thần sáng tạo là nền tảng của sự phát triển,
  • Sự khác biệt, đột phá là lợi thế cạnh tranh

Con người

  • Con người phù hợp là tài sản quý giá nhất của DN.
  • Đội ngũ nhân sự tinh gọn.

Tâm 

  • Tâm là nền tảng quan trọng trong từng hoạt động, dịch vụ.
  • Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để phục vụ khách hàng, tôn trọng pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.

Khách hàng làm trung tâm 

  • Doanh nghiệp thành công khi khách hàng thành công.
  • Hiểu rõ sứ mệnh phục vụ khách hàng và bằng chữ TÂM.

VĂN HOÁ VÀ CON NGƯỜI 123TRAIN

THÚC ĐẨY SỰ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM BẰNG VIỆC NGHIÊN CỨUỨNG DỤNGCHIA SẺ VÀ CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP ĐÚNG ĐẮN

4 năm

Kinh nghiệm triển khai các sản phẩm Edtech cho ngành đào tạo

100+

Dự án Elearning cho các doanh nghiệp Việt Nam

90%

Khách hàng hài lòng với sản phẩm dịch vụ của 123Train